I’m Somebody’s Duff T Shirt

i’m somebody’s duff t shirt, i’m somebody’s duff shirt, i’m somebody’s duff, i’m somebody’s duff meaning